Home Run-揮出夢幻強棒 投出精采人生 Home Run-揮出夢幻強棒 投出精采人生 Home Run-揮出夢幻強棒 投出精采人生
Home Run-揮出夢幻強棒 投出精采人生 相關資訊 相關資訊 計畫總覽 計畫要素 貢獻度 專題網頁
.我們的作品網址
  網界博覽會作品網址 備援網址
.學校網頁
  臺北市立教育大學附設實驗國民小學首頁
.專題研究計劃完成日期
  97年2月27日
.製作學校
  臺北市立教育大學附設實驗國民小學
.縣市
  台北市
.指導教師
  豐佳燕 黃淑賢 蔡慧美
.參與學生
  五年級 六年級
.學生年紀
  11-12歲
.專題研究計劃聯絡 E-mail 信箱
yeni0412@gmail.com
   

                                                                                                                              回上頁

2008 臺北市立教育大學附設實驗國民小學 球探好小子 製作